Under produktion

Sverige är den tredje största exportören av pappersmassa och trävaror i världen. Det som en gång var djupa skogar och orörd natur är nu kultiverade plantage som skördas precis som bondens åker. Idag är ca 92% av våra skogar en gång avverkade och återplanterade, av de återstående 8-9% skog är hälften i skydd. Dessa gamla skogar har sin naturlighet kvar i form av blandade trädslag, död ved och hög biologisk mångfald, dvs de har ett fungerande ekosystem. Eftersom hälften av dessa skogar saknar formellt skydd är de utlämnade åt allmän hänsyn, dvs att de bör lämnas ifred pga sin höga ålder och variationsrikedom. Ändå höggs naturskogarna av miljöcertifierade skogsbolag eftersom de yngre skogarna - de så kallade plantagen - inte nått avverkningsmogen ålder. Det saknas mogen skog att hugga och denna brist kommer att fortsätta 20-30 år framåt. I praktiken skördas idag ekosystem, som sedan blir toalettpapper. För att lösa virkesbristen vill stat och bolag sänka trädens avverkningsålder, exempelvis tallen som idag kräver 100 år ålder i de nordliga regionerna sänks till 80 år, och granen från 80 år till 60. Men var ryms den biologiska mångfalden i detta? En tall som lämnas opåverkad av människan kan ha en livscykel på upp emot 1500 år.

År 1999 beslöt Sveriges riksdag att skydda 20% skog fram till år 2020 i miljömålet "Levande skogar". Syftet var att bevara den biologiska mångfalden och värna de sociala miljöer som naturskogen ger oss. Men skulle vi avsätta alla resterande äldre skogar idag skulle vi knappt komma upp i mer än hälften av vad vi lovat. Trots detta avverkas idag mer gammal skog idag än vad som sätts i skydd. Med naturskogen försvinner även de djur och växter som lever i den. Idag är över 2000 skogslevande djur och växter utrotningshotade.

Du får inte plocka en fridlysta blomma, men du får avverka hela skogen som den växer i. Att avverka skog bygger på frivillig hänsyn: frihet under ansvar. De statliga anslagen till att sätta gammal skog i skydd är för små, liksom resurserna att kontrollera avverkningar. Det saknas lagstiftning att stoppa avverkningar av naturskog, och att straffa den som begår övergrepp mot naturen. Med den här filmen vill vi ge skogen en röst och påverka för en starkare lagstiftning.


Stacks Image 29

Vilhelmina kommun