Under förproduktion

Sverige är den tredje största producenten av pappersmassa och trävaror i världen. Detta har skett på bekostnad av den biologiska mångfalden i skogen. De svenska skogarna har huggits i så stor omfattning att ca 92% av all skog avverkats någon gång. Av de återstående 8-9% lämnad skog är ungefär hälften i skydd. Dessa gamla skogar har sin naturlighet kvar i form av blandade trädslag, död ved och hög biologisk mångfald. Den delen som saknar formellt skydd är utlämnat åt den allmänna hänsynen, dvs att de bör lämnas ifred pga sin höga ålder och variationsrikedom. Men dagligen huggs dessa gamla skogar av miljöcertifierade skogsbolag som lovat att inte avverka skog med höga naturvärden. Orsaken är att de andra skogarna - de så kallade plantagen - fortfarande är för unga för att huggas, de har inte nått avverkningsmogen ålder. I brist på mogen skog hugger man därför den gamla naturskogen.

År 1999 beslöt Sveriges riksdag att skydda 20% skog fram till år 2020 i sitt miljömål "Levande skogar". Syftet var att bevara den biologiska mångfalden och värna de sociala miljöer som svampskogen ger oss. Skulle vi idag avsätta alla resterande äldre skogar skulle vi ändå inte komma upp i mer än knappt hälften av vad vi lovat. Trots detta fortsätter vi att hugga mer gammal skog idag än vad som avsätts i skydd. Med naturskogen försvinner även de djur och växter som lever i den. Idag är 2000 skogslevande djur och växter utrotningshotade.

Du får inte plocka en fridlysta blomma, men du får avverka hela skogen som den växer i. Det finns ingen lagstiftning som stoppar avverkningarna. All hänsyn bygger på frivillighet: frihet under ansvar. Vår lagstiftning är tandlös.


Stacks Image 29

Vilhelmina kommun