Under produktion

Sverige är den tredje största producenten av pappersmassa och trävaror i världen. Det som en gång var djupa skogar och orörd natur är nu kultiverade plantage som planteras och skördas precis som bondens åker. Idag är ca 92% av våra skogar en gång avverkade och återplanterade. Av de återstående 8-9% skog är ungefär hälften i skydd. Dessa gamla skogar har sin naturlighet kvar i form av blandade trädslag, död ved och hög biologisk mångfald. Det är fungerande ekosystem. Hälften av dessa skogar saknar formellt skydd och är utlämnade åt allmän hänsyn, dvs att de bör lämnas ifred pga sin höga ålder och variationsrikedom. Men dagligen hugger dessa av miljöcertifierade skogsbolag eftersom de andra skogarna - de så kallade plantagen - fortfarande är för unga, de har inte nått avverkningsmogen ålder och det saknas mogen skog. Denna brist på mogen skog kommer att fortsätta 20-30 år framåt i tiden. Därför höggs de oskyddade gamla naturskogarna. I praktiken skördar vi ekosystem, som sedan blir toalettpapper. Sverige vill lösa virkesbristen genom att sänka trädens avverkningsålder, exempelvis tallen som idag kräver 100 år ålder i de nordliga regionerna sänks till 80 år, och granen från 80 år till 60. Men var ryms den biologiska mångfalden i detta? En tall som lämnas opåverkad av människan kan ha en livscykel på upp emot 1500 år.

År 1999 beslöt Sveriges riksdag att skydda 20% skog fram till år 2020 i miljömålet "Levande skogar". Syftet var att bevara den biologiska mångfalden och värna de sociala miljöer som naturskogen ger oss. Men skulle vi avsätta alla resterande äldre skogar idag skulle vi ändå inte komma upp i mer än knappt hälften av vad vi lovat. Trots detta avverkar vi idag 2018 mer gammal skog idag än vad som sätts i skydd. Med naturskogen försvinner även de djur och växter som lever i den. Idag är 2000 skogslevande djur och växter utrotningshotade.

Du får inte plocka en fridlysta blomma, men du får avverka hela skogen som den växer i. Så är realiteten i skogen. Det finns ingen lagstiftning som stoppar avverkningarna. All hänsyn bygger på frivillighet: frihet under ansvar. Vår lagstiftning är tandlös, och med den här filmen vill vi ge skogen en röst.


Stacks Image 29

Vilhelmina kommun